DYREKTOR SZKO?Y: mgr Wiktor Polakowski
Z-CA DYREKTORA: dr Piotr Partyka

O SZKOLE

Historia szko?y  
Tradycje szko?y  
System nauczania  
Nasza oferta  
Rekrutacja  
Kontakt  
     

SPO?ECZNO?? SLO

Dyrekcja  
Grono Pedagogiczne  
Uczniowie  
Absolwenci  
     

SUKCESY

Osi?gni?ia naukowe  
Osi?gni?ia sportowe  
Ranking szk?/font>  
     

NAUKA

Publikacje uczni?  
Ko?a przedmiotowe  
Matura  
     

INFORMACJE

Kalendarz szkolny  
Plan lekcji  
Wydarzenia  
Galeria  
Og?oszenia  
Archiwum  
Sprawozdanie finansowe  
     

POLECAMY

www.ssp.zary.pl  
www.sg.zary.pl  
szkolawmierkowie.pl  
www.men.gov.pl  
ko-gorzow.edu.pl  
CKU  
Matura.pl  
     
   

 


 


 

1% w rocznym zeznaniu podatkowym PIT prosimy wpisa? Stowarzyszenie O?wiatowe w ?arach
- Organizacja Po?ytku Publicznego KRS 0000096523

 

SPO?ECZNE LICEUM OG?NOKSZTA?C?CE
W ?ARACH

BZ WBK S.A. 2/ O ?ARY
68 1090 2561 0000 0001 0753 9524 – CZESNE

STOWARZYSZENIE O?WIATOWE W ?ARACH
BZ WBK S.A I/O ?ARY
51 1090 2561 0000 0006 4200 1100 – DAROWIZNA NA ROZW? SZKO?Y

Wp?aty prosz?dokona?do 8 dnia ka?dego miesi?ca.

 

e-Dziennik  LIBRUS

 
4 MIEJSCE

Og?nopolski Ranking Lice? Og?nokszta?c?cych
2006, 2007

1 MIEJSCE

Najlepsze niepubliczne licea
w Polsce
2009

13 MIEJSCE

Ranking Maturalny Lice? Og?nokszta?c?cych
2014

14 MIEJSCE

Ranking Szk?Olimpijskich
2011

1 MIEJSCE

Ranking Lice? Og?nokszta?c?cych - woj. lubuskie
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAB? 2018/2019

25-04-2018


Wa?ne terminy:


do 08.06.2018r. sk?adanie poda?(na drukach SLO) i wp?acanie wpisowego;
do 19.06.2018r. podanie wyniku egzaminu gimnazjalnego;
20.06.2018r. godz. 12.00 og?oszenie listy przyj?ych do klas l;
20.06.2018r. godz. 12.30 spotkanie uczni? przyj?ych do klas l i testy j?ykowe kwalifikuj?ce do poziom? nauczania

Zasady przyj?ia do szko?y:

Podstaw? przyj?ia do szko?y jest suma punkt? obliczona na podstawie:
?redniej ocen z l semestru kl. III gimnazjum pomno?onej przez 20;
+ wyniki egzaminu gimnazjalnego


PODANIE
DO SPO?ECZNEGO LICEUM OG?NOKSZTA?C?CEGO
W ?ARACH

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

14-03-2018


Dnia 24.04.2018r. o godz. 17.00
odb?zie si?spotkanie informacyjne dotycz?ce przyj?ia
do pierwszej klasy
Spo?ecznego Liceum Og?nokszta?c?cego
na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy!

 

WIELKANOC 2018

31-03-2018


Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych,
pe?nych wiary, nadziei i mi?o?ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka?w gronie rodziny
i w?r? przyjaci?oraz weso?ego Alleluja.

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obs?ug.

 

DZIE?DRESA

22-03-2018

W Pierwszy Dzie?Wiosny (tj.21.03.2018r.) w Naszej szkole odby? si?Dzie?Dresa. W tym roku mia? miejsce konkurs na dresiarza roku, kt?y wygra?a Kamila Falandysz z kl. 1. SLO. Nast?nie mogli?my ogl?da?mecz pi?ki siatkowej uczniowie kontra nauczyciele. Ostatecznie zwyci?two odnios?a dru?yna nauczycieli. Gratulujemy!

[GALERIA ZDJ?]

 

POMAGAMY

22-03-2018


 

?yczymy Pa?twu radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukces?
i spe?nienia najskrytszych marze?w nadchodz?cym
Nowym Roku 2018

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obs?ugi

 

MIKO?AJKOWY TURNIEJ PION?

19-12-2017

W dniu 8.12.2017r. w naszej szkole odby? si? coroczny Miko?ajkowy Turniej Pion? o tematyce profilaktycznej pod has?em: "Co s?ycha?w sieci?". Przeciwko sobie wyst?pi?y dwa piony: gimnazjum w barwach Snapchata i liceum - Facebooka. Ostatecznie starcie wygra? pion klas licealnych. G??n? nagrod? by? dzie?bez pytania, a dla wszystkich uczestnik? s?odki upominek. 

[GALERIA ZDJ?]

 

POMAGAMY DLA DOMU SAMOTNEJ MATKI

18-12-2017

W grudniu Samorz?d Szkolny zorganizowa? zbi?k? artyku?? spo?ywczych, s?odyczy, ?rodk? czysto?ci, ubra?oraz zabawek na rzecz Domu Samotnej matki w ?arach.

Wszystkim zaanga?owanym w akcj?serdecznie dzi?ujemy."

 

 

PRZEGL?D TW?CZO?CI PATRIOTYCZNEJ

11-11-2017

Tradycyjnie w naszej szkole z okazji ?wi?a Niepodleg?o?ci odby? si?Przegl?d Tw?czo?ci Patriotycznej. Uczniowie klas pierwszych SLO przedstawili efektowne widowiska nawi?zuj?ce do postaw patriotycznych w przesz?o?ci i obecnie.

[GALERIA ZDJ?]

 


Rozpocz?ie nowego roku szkolnego 2017/2018 odb?zie si?br> 4 wrze?nia (poniedzia?ek) o godz.12.00
na sali gimnastycznej.

WYJAZD INTEGRACYJNY
Spo?eczne Gimnazjum
Wyjazd 05-07.09.2017r. do Janowic Wielkich dla II i III klas, koszt ca?kowity (nocleg i pe?ne wy?ywienie) 210 z?. Zapisy u wychowawcy 4 wrze?nia.


Spo?eczne Liceum Og?nokszta?c?ce
Wyjazd 05-07.09.2017r. do Strzechy Akademickiej dla I i II klas, koszt wycieczki (dojazd i nocleg bez wy?ywienia) 130 z?. Zapisy u wychowawcy 4 wrze?nia.


 

WYDAWANIE ?WIADECTW MATURALNYCH

23-06-2017


Uwaga Absolwenci - wydawanie ?wiadectw maturalnych odb?zie si?dnia 30.06.2017r. od godziny 12.00. Zapraszamy!
 

 

WYKAZ PODR?ZNIK? 2017/18

19-06-2017


Poni?ej zamieszczamy wykaz podr?znik?
dla klas
Spo?ecznego Liceum Og?nokszta?c?cego
obowi?zuj?ce w roku szkolnym 2017/2018.
 


[POBIERZ WYKAZ PODR?ZNIK?]
 

NEED ZAMIAST NETT – LUBUSKIE

14-05-2017


http://fundacja.zary.pl/2017/05/09/bezplatne-szkolenia-zawodowe-i-platne-staze-dla-osob-od-18-do-29-roku/

 

NAB? 2017/2018

10-05-2017


Wa?ne terminy:


do 09.06.2017r. sk?adanie poda?(na drukach SLO) i wp?acanie wpisowego;
do 20.06.2017 r. podanie wyniku egzaminu gimnazjalnego;
21.06.2017r. godz. 12.00 og?oszenie listy przyj?ych do klas l;
21.06.2017r. godz. 12.30 spotkanie uczni? przyj?ych do klas l i testy j?ykowe kwalifikuj?ce do poziom? nauczania

Zasady przyj?ia do szko?y:

Podstaw? przyj?ia do szko?y jest suma punkt? obliczona na podstawie:
?redniej ocen z l semestru kl. III gimnazjum pomno?onej przez 20;
+ wyniki egzaminu gimnazjalnego


PODANIE
DO SPO?ECZNEGO LICEUM OG?NOKSZTA?C?CEGO
W ?ARACH

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

04-05-2017


Dnia
09.05.2017r. o godz. 17.00
odb?zie si?spotkanie informacyjne dotycz?ce przyj?ia
do
pierwszej klasy
Spo?ecznego Liceum Og?nokszta?c?cego
na rok szkolny 2017/2018.

Zapraszamy!

 

WIELKANOC 2017

16-04-2017


Zdrowych, radosnych ?wi?t Wielkiej Nocy.
Suto zastawionych sto??,
du?o wody w poniedzia?ek, bogatego zaj?ca
i jak najmilszych spotka?w gronie przyjaci?i rodziny.

 

HUBERT W KRAJOWEJ CZO??CE

12-04-2017

W gda?kim finale Olimpiady Historycznej Hubert Chaszczewski z klasy I C zdoby?, jako jedyny z okr?u lubuskiego, tytu? laureata. Za swoj? prac?otrzyma? nagrod?specjaln? - laptop ufundowany przez Kancelari?Sejmu RP. Hubert uplasowa? si?na ?mym miejscu, co nie by?o ?atwym zadaniem bior?c pod uwag? ?e w finale wzi? udzia? 94 olimpijczyk?.

Tym samym Hubert do??czy? do znakomitego grona uczni? SLO, kt?zy zaj?i miejsce w czo?owej dziesi?tce etapu centralnego Olimpiady Historycznej. Zwyci?c? olimpiady przed sze?cioma laty zosta? Kacper G?niak, a zdobywcami drugiego miejsca - Bart?omiej Doli?ki przed rokiem oraz Piotr Nowak przed siedmioma laty. Opiekunem olimpijczyk? by? dr Piotr Partyka.
 

HISTORYCZNE ZMAGANIA

30-01-2017

Hubert Chaszczewski (kl. I c) zosta? nominowany do udzia?u w etapie centralnym XLIII Olimpiady Historycznej. W czasie zmaga?okr?owych bardzo dobrze zaprezentowa?a si?r?nie? Zofia Wojty? (kl. I b), kt?a b??c uczennic? klasy o profilu biologiczno-chemicznym na pocz?tku roku szkolnego koncentrowa?a si?na dziedzinach wiedzy zwi?zanych z medycyn?. Dopiero od pa?dziernika zaanga?owa?a si?w zg??ianie informacji o przesz?o?ci ludzko?ci, co zaowocowa?o dobrymi ocenami na etapie pisemnym i ustnym Olimpiady Historycznej. Dr Piotr Partyka - opiekun olimpijczyk? by? zadowolony te? z wynik? Szymona Witosa (kl. I c), kt?y awansowa? do drugiej cz?i etapu okr?owego. Gratulacje!
 

TOMEK W CENTRALI!

15-01-2017

W Collegium Polonicum w S?ubicach odby? si?etap okr?owy Olimpiady Wiedzy o Polsce i ?wiecie Wsp?zesnym. W wyniku zaci?ej rywalizacji do etapu centralnego awansowa? Tomasz S?owik (kl. II a). Do najlepszej si?emki, premiowanej mo?liwo?ci? uczestnictwa w etapie ustnym dosta? si?r?nie? Hubert Chaszczewski (kl. I c). Na s?owa uznania zas?u?y? te? Szymon Witos (kl. I c). Zawody centralne odb?? si?18-19 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Archiwum

 

 

statystyka

Copyright ©  www.slo.zary.pl - 2009. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrze?one.